Changing Diabetes®

Changing Diabetes® er Novo Nordisk sitt svar på den globale diabetesutfordringen. Siden selskapet ble etablert i Danmark for mer enn 90 år siden har vi vært med på å endre diabetes. Vårt viktigste bidrag er å forske på, utvikle og fremstille bedre biologiske medisiner og gjøre dem tilgjengelige for personer med diabetes over hele verden. Vi er imidlertid klar over at medisin alene ikke er nok for å bekjempe diabetes.

Sammen med pasienter, politiske beslutningstakere, helsepersonell og frivillige organisasjoner setter vi søkelyset på risikofaktorer for diabetes i urbane områder, sørger for at personer med diabetes diagnostiseres tidlig, og at de får tilgang til god helsehjelp slik at de kan leve sine liv med så få begrensninger som mulig.


Mennesker som tar rulletrapp i stedet for vanlige trapper, urban diabetes.

Fokus på risikofaktorer

To tredjedeler av alle personer med diabetes bor i byer.1 Byene utgjør altså frontlinjen i kampen mot diabetes type 2. Byer har innflytelse på hvordan mennesker lever, reiser og spiser – faktorer som igjen påvirker helsen. For å forstå de grunnleggende årsakene til diabetes type 2 og de sosiale og kulturelle risikofaktorene, har Novo Nordisk i samarbeid med en rekke partnere tatt initiativ til programmet Cities Changing Diabetes.


Blodsukkermåling

Vi sørger for tidligere diagnose

På verdensbasis har omtrent 193 millioner mennesker udiagnostisert diabetes type 2.1 Dessverre har mange allerede fått komplikasjoner når de får diagnosen, inkludert skader på føtter, øyne, nyrer og hjerte.1 Vi samarbeider med helsepersonell, pasientorganisasjoner og politiske beslutningstakere for å øke bevisstheten om fordelene ved tidlig diagnostisering. På Verdens Diabetesdag i 2016 deltok mer enn 180 000 mennesker i aktiviteter knyttet til bevisstgjøring og screening i regi av Novo Nordisk.2


Vi sørger for tilgang til diabetesbehandling

I dag bor tre av fire personer med diabetes i lav- og mellominntektsland1 der mange ikke har tilgang til behandling, enten fordi den ikke finnes eller fordi den er for kostbar. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi i Novo Nordisk for å senke kostnadsnivået og bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på behandling. Den største investeringen vår når det gjelder økt tilgjengelighet skjer gjennom World Diabetes Foundation, men vi driver også egne programmer for bedre tilgang til behandling.


Vi sørger for bedre resultater

Syv av ti personer med diabetes oppnår ikke ønsket behandlingsresultat3, noe som fører til risiko for å utvikle diabetesrelaterte komplikasjoner. Selv om Novo Nordisk tilbyr et stort utvalg av behandlingsalternativer og administrasjonsutstyr, så vet vi at det trengs mer enn bare medisiner for å oppnå ønsket behandlingresultat. Vi tar tak i dette ved å tilby kurs for helsepersonell, opplæring av personer med diabetes samt jobbe for en pasientsentrert behandling.


Referenser

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
2. Novo Nordisk. Annual Report 2018. Tilgjengelig her: http://www.novonordisk.com/annualreport
3. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992;42(356):116-119.

 


Opdatert: 6. februar 2019