Novo Nordisk A/S er lovpålagt å samle inn opplysninger om eventuelle bivirkninger og produktfeil (reklamasjoner) for produktene våre. Vi er også forpliktet til å følge kravene til sikker håndtering av personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk. Denne informasjonen beskriver hvordan Novo Nordisk håndterer dine personopplysninger (innsamling, bruk, lagring og deling). Dine personopplysninger vil bli håndtert i tråd med denne informasjonen og gjeldende regelverk.

Novo Nordisk samler all informasjon om bivirkninger og produktfeil ved våre produkter i en global database. Vi analyserer informasjonen i databasen jevnlig for å undersøke om det er ny informasjon om produktene våre som vi trenger å formidle til helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter. Målsetningen for dette arbeidet er å ivareta pasientsikkerhet og produktkvalitet.  

Virksomhetene som har ansvaret for å håndtere personopplysningene dine er:

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo, Norge
Org.nr: 918 229 353
Kundeservice-norge@novonordisk.com
+47 22 18 50 51


Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Norway AS og den lokale (norske) ansvarlige for håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com hvis du har spørsmål eller er bekymret for hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Du kan også kontakte konsernets personvernombud via privacy@novonordisk.com

Vi får dine personopplysninger fra følgende kilder:

 • Fra deg direkte (telefon, e-post eller digitale kanaler).
 • Fra helsepersonell, for eksempel legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.
 • Fra offentlig tilgjengelige kilder, nettsider eller sosiale media.
 • Fra familiemedlem, verge eller annen omsorgsperson på dine vegne.

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å gjøre en vitenskapelig vurdering av bivirkninger eller produktfeil som potensielt har sammenheng med et av Novo Nordisk sine produkter.
 • For å registrere bivirkninger i Novo Nordisk sin globale database, som jevnlig analyseres for å kunne avdekke eventuelle likhetstrekk og mønstre i de innrapporterte meldingene.
 • For å vurdere likhetstrekk og mønstre i forbindelse med produktklager og bivirkninger. 
 • For å svare på dine spørsmål.
 • Analysere data for å forbedre vår informasjon om prodkter til helsepersonell og pasienter, samt forbedre vår kundeservice.

For å ivareta de formål som er beskrevet i punkt 3, kan vi ha vi bruk for å behandle følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Opplysninger vedrørende rase eller etnisk opprinnelse
 • Opplysninger vedrørende din helse og legemidler du bruker

Når vi behandler personopplysninger er dette på bakgrunn av krav i regelverket. Vi har lov til å behandle de personopplysningene som er beskrevet i punkt 4 (over) basert på følgende regelverk:  

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for vår berettigede interesse;

 • Novo Nordisk skal kunne etterleve lovgivningen om håndtering av bivirkninger/sikkerhet ved legemidler (Pharmacovigilance, safety). 
 • Vitenskapelig evaluering av klager og bivirkninger knyttet til våre produkter.
 • Forbedre vår kundeservice og vitenskapelige kommunikasjon.

Vi kan dele personopplysningene dine med:

 • Helsemyndighetene
 • Andre enheter innenfor Novo Nordisk-konsernet (lokale avdelinger/kontorer av Novo Nordisk i andre land)
 • Samarbeidspartnere som Novo Nordisk har avtaler med, og som utfører oppgaver for/på vegne av oss (for eksempel konsulenter, leverandører av IT-tjenester etc.)
 • Andre legemiddelfirmaer og partnere, dersom det vurderes slik at en bivirkning er relatert til produkt(er) fra andre firmaer enn Novo Nordisk (for eksempel medisinsk utstyr).

For de formål som er beskrevet i punkt 3 (over), overfører vi personopplysninger til følgende land utenfor EØS:

 • Alle land utenfor EØS der Novo Nordisk er representert (kontor/representanter)

For å beskytte dine personopplysninger i forbindelse med slik overføring, benytter vi følgende sikkerhetstiltak i tråd med kravet  personopplysningslovgivningen:

 • Overføringen av opplysningene til en annen avdeling innenfor Novo Nordisk- konsernet, følger betingelsene i Novo Nordisk sine bindende virksomhetsregler (“Binding Corporate Rules”, BCR). Disse er tilgjengelige for å lese her: https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf
 • Landet der personopplysninger mottas anses av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 • Vi har inngått standard kontraktsklausuler (Standard Contractual Clauses (SCC)) for overføring av personopplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av klausulene ved å kontakte oss som beskrevet øverst på siden.

 

Vi lagrer personopplysninger slik:

 • 12 år for personopplysninger som er knyttet til produktfeil
 • For personopplysninger som er knyttet til bivirkninger; frem til produkter med det aktuelle virkestoffet ikke lenger markedsføres + 10 år etter det.
 • Inntil fem (5) år for andre saker/henvendelser

Generelt har du følgende rettigheter:

 • Du kan få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Du kan få en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig tilgjengelig og maskinlesbart format
 • Du kan be om at dine personopplysninger oppdateres eller korrigeres
 • Du kan sende en klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysningene dine.

I henhold til lovgivningen kan det være enkelte begrensninger i disse rettighetene avhengig av formålet som ligger til grunn for håndteringen av personopplysningene. Ta kontakt med oss som beskrevet i punkt 1 (over) dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til de rettighetene du har.