• helsepersonell der Novo Nordisk har etablert eller etablerer kontakt og/eller samarbeid
 • deltakere på møter/arrangementer/kurs som Novo Nordisk arrangerer
 • kunder eller potensielle kunder som er fysiske personer
 • representanter eller kontaktpersoner hos våre kunder som er juridiske personer

 

Novo Nordisk Norway AS er forpliktet til å følge kravene til sikker håndtering av personopplysninger. Denne informasjonen forklarer hvordan vi behandler (f.eks. samler inn, bruker, lagrer og deler) dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil bli håndtert i tråd med denne informasjonen og gjeldende regelverk.

 

Selskapet/firmaet som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo, Norge
Org.nr: 918 229 353
Kundeservice-norge@novonordisk.com
+47 22 18 50 51

Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Norway AS og den lokale (norske) ansvarlige for håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com hvis du har spørsmål eller er bekymret for hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Du kan også kontakte konsernets personvernombud via privacy@novonordisk.com .

Vi får dine personopplysninger fra følgende kilder:

 • fra deg direkte
 • fra offentlig tilgjengelig informasjon, nettsider, sosiale media etc.
 • fra aktører/tjenesteleverandører der du har samtykket til bruk av opplysninger om deg

Vi behandler kun personopplysninger for bestemte formål, og benytter kun de data som er nødvendige for det formålet. Helt konkret vil det være aktuelt å håndtere personopplysninger for ett eller flere av de følgende formål:

 

 • vedlikeholde oversikten over vår kontakt/samarbeid med deg (for eksempel via vår database, eller database driftet av tjenesteleverandør)
 • for å inngå og/eller gjennomføre kontrakter med deg
 • For å arrangere en konferanse eller et arrangement/møte
 • For å kunne refundere deg eventuelle reiseutgifter (tog/buss-billett e.l.)
 • for å etterkomme bransjens krav til transparens (verdioverføringer til helsepersonell)
 • for å kunne gi deg (evt. sende deg) oppdatert informasjon om sykdommer, legemidler og våre produkter/tjenester
 • for å øke kvaliteten på vår kontakt og tjenester ved å tilpasse oss spesifikke ønsker/forespørsler
 • svare deg på eventuelle spørsmål og henvendelser
 • sende deg undersøkelser (for eksempel for å bidra til å forbedre fremtidig kontakt fra oss) 
 • planlegge, håndtere og gjennomføre kommunikasjon og samarbeid/møter med deg (for eksempel gjennom vedlikehold av databaser der vi registrerer kontakt med helsepersonell og sørger for planlegging og dokumentasjon av møteforespørsler etc.)
 • loggføring av våre aktiviteter (for eksempel møter gjennomført av selgere, telefonhenvendelser, avtaler etc.)
 • vurdere og gjennomføre segmentering for best mulig å tilpasse vår kontakt til de  behovene helsepersonell har i sin lokale arbeidshverdag;
 • invitere deg til arrangementer og/eller reklamemøter arrangert og/eller sponset av oss
 • tilby deg tilgang til opplæring i regi av oss;
 • vedlikehold av våre IT-systemer, inkludert infrastruktur og kontinuitet i virksomheten
 • sikre virksomhetens økonomiske interesser og sikre etterlevelse og rapportering (for eksempel egen policy, norsk regelverk, skatter og avgifter etc)
 • håndtere eventuelle fusjoner/oppkjøp som involverer oss
 • arkivering og dokumentasjon
 • betalinger og fakturering
 • eventuelle andre formål pålagt av regelverk og/eller myndigheter

For de formål som er beskrevet ovenfor i punkt 3, kan vi behandle følgende typer personopplysninger: 

 • generell kontaktinformasjon (for eksempel navn, fornavn, etternavn, kjønn, e-post og/eller postadresse, telefonnummer)
 • Din funksjon/rolle (for eksempel tittel, stilling, navn på firma, helsepersonellkategori, eventuelle spesialiseringer, utdannelsesår fra universitet/høyskole, publikasjoner, kongressaktiviteter, priser, biografi, utdanning, lenker til universiteter, kompetanse og deltakelse i / bidrag til kliniske studier, retningslinjeutarbeidelse, redaksjonelt arbeid, faglig engasjement etc.)
 • betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortdetaljer, bankkontoopplysninger, virksomhetsnummer for eventuelle enkeltpersonforetak osv.)
 • dine elektroniske identifikasjonsdata der det kreves for å levere produkter eller tjenester til vårt firma (f.eks. innlogging, tilgangsrett, passord, IP-adresse, online identifikatorer/informasjonskapsler, logger, tilgangs- og tilkoblingstider, bildeopptak eller lyd som skjermbilder, CCTV eller stemmeopptak)
 • Informasjon om bruk, svar og/eller preferanser, blant annet når det gjelder tema, kommunikasjonskanal og frekvens
 • Data du gir oss for eksempel når du fyller ut skjemaer i forbindelse med arrangementer du deltar på, eller når du svarer på spørsmål under en samtale eller i en undersøkelse
 • data som relaterer seg til våre produkter og tjenester
 • informasjon om salgsfremmende, vitenskapelige og medisinske aktiviteter/samarbeid du har med oss, inkludert potensielle fremtidige samarbeid/møter etc.

Hvis du planlegger å gi oss personlige opplysninger om andre personer (for eksempel kollegaer), må du gi en kopi av denne personvernerklæringen til de relevante personene, direkte eller gjennom arbeidsgiveren.

Personopplysninger innhentes kun i den utstrekning det er nødvendig. Vi kan ikke under noen omstendigheter videreselge dine personopplysninger til andre aktører. Når vi behandler personopplysninger skal det alltid foreligge et rettslig grunnlag for det. I henhold til gjeldende regelverk har vi lov til å behandle dine personopplysninger som nevnt i punkt 4 basert på en eller flere av følgende rettslige grunner:

 • vi har innhentet ditt samtykke
 • behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene i en kontrakt vi inngår eller har inngått med deg
 • behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde krav i norsk regelverk
 • behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettiget interesse, og ikke på en urimelig måte påvirker dine interesser eller grunnleggende rettigheter, for eksempel bransjekravene til Legemiddelindustrien med hensyn på åpenhet om verdioverføringer til Helsepersonell og gjennomføring av våre faglige arrangementer

Vær oppmerksom på at når vi behandler dine personlige data på bakgrunn av det siste punktet (over), tilstreber vi alltid å opprettholde en balanse mellom vår berettiget interesser og ditt privatliv. Eksempler på slik "berettiget interesse" er databehandlingsaktiviteter som utføres for å:

 • utvikle et transparent og faglig samarbeid med helsepersonell
 • fremme Novo Nordisk sin innovasjon på det farmasøytiske feltet
 • forvalte Novo Nordisk sine menneskelige og økonomiske ressurser og optimalisere samhandling/samarbeid med helsepersonell
 • sikre riktig legemiddelbruk gjennom teknisk og faglig oppdaterte helsepersonell
 • dra nytte av kostnadseffektive tjenester (for eksempel kan vi velge å bruke visse plattformer som tilbys av leverandører til å behandle data)
 • tilby våre produkter og tjenester til våre kunder
 • forhindre svindel eller kriminell aktivitet, misbruk av våre produkter eller tjenester, samt sikkerheten til våre IT-systemer, arkitektur og nettverk
 • selge enhver del av vår virksomhet eller dets eiendeler eller for å muliggjøre kjøp av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler av en tredjepart
 • oppfylle våre mål for bedrifts- og samfunnsansvar

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • våre ansatte (inkludert ansatte i avdelinger i andre enheter innenfor Novo Nordisk konsernet)
 • våre uavhengige representanter eller meglere (hvis aktuelt)
 • våre leverandører og tjenesteleverandører
 • våre IT-system-leverandører, sky-tjenester, database-leverandører og konsulenter
 • våre samarbeidspartnere som tilbyr produkter og/eller tjenester i fellesskap med oss eller med våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper
 • aktører som ivaretar noen av våre rettigheter eller forpliktelser
 • våre rådgivere og eksterne advokater i forbindelse med salg eller overføring av deler av vår virksomhet eller eiendeler

Ovennevnte aktører er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dine personopplysninger, i samsvar med gjeldende regelverk.

Dine personopplysninger kan også innhentes av eller overføres til nasjonale og/eller internasjonale myndigheter eller domstol, hvis vi er pålagt å gjøre det på bakgrunn av gjeldende lov eller forskrift eller på myndigheters anmodning.

For de formålene som er beskrevet ovenfor i punkt 3, overfører vi dine personopplysninger til land utenfor EØS-området. Nivået på databeskyttelse i enkelte land utenfor EØS samsvarer ikke med databeskyttelsesnivået for personopplysninger som for øyeblikket anvendes og håndheves innen EØS.

Vi bruker derfor følgende garantier, i tråd med gjeldende regelverk, for å beskytte dine personopplysninger ved slike overføringer:

Vi lagrer dine personopplysninger i henhold til følgende krav:

 • så lenge som nødvendig for å gi deg de tjenestene du ønsker
 • så lenge det kreves av gjeldende lov

Generelt har du følgende rettigheter:

 • Du kan få oversikt over hvilke personopplysninger vi har om deg
 • Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format
 • Du kan be om at vi oppdaterer eller korrigerer dine personopplysninger
 • Du kan be om at personopplysninger slettes
 • Du kan be oss om å stoppe eller begrense håndteringen av personopplysningene dine
 • Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (se avsnitt 5), kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt vil det ikke påvirke lovligheten av håndteringen av personopplysningene som er utført inntil du eventuelt trakk samtykket tilbake.
 • Du kan sende inn en klage til Datatilsynet om hvordan Novo Nordisk Norway AS behandler dine personopplysninger

I henhold til lovgivningen kan det være enkelte begrensninger i disse rettighetene avhengig av formålet som ligger til grunn for håndteringen av personopplysningene. Ta kontakt med oss som beskrevet i punkt 1 (over) dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til de rettighetene du har.

 

 

November 2020