Victoza® (liraglutid) – forbedrer glykemisk kontroll og forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser 1*

 

Victoza® er indisert til behandling av voksne, ungdom og barn fra 10 år og oppover med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet.2

 

  • Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner
  • I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes

 

For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se Victoza® SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

 

* Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.

** Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med diabetes type 2 og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner. Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01) 13% relativ og 1,9% absolutt risikoreduksjon1,5

Referanser:

1. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 09.10.2019).

2. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 09.10.2019).

3. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 09.10.2019).

4. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmal-ved-diabetes-type-2 (lest 20.01.2020).

5. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322.