Hva er Tresiba®?

 

Tresiba® er et basalinsulin til subkutan administrering én gang daglig når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag.1

Hos pasienter med diabetes type 2 kan Tresiba® administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin.2

 


Individuelle behov1

Tresiba® skal doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Det anbefales å optimalisere glykemisk kontroll ved hjelp av dosejustering basert på fastende plasmaglukose.

Det kan være nødvendig å justere dosen hvis pasienten øker sin fysiske aktivitet, endrer sitt vanlige kosthold eller hvis pasienten har annen samtidig sykdom.

 

Tresiba® kan gi inntil 160 enheter i hver injeksjon.1

 

  • Praktisk ved store doser
  • Én injeksjon daglig
  • Én blodsukkermåling daglig

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Tresiba® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 12.11.2018)