Utvalgt sikkerhetsinformasjon1-7

  • Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2-3 dager.
  • Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime
  • Hypoglykemi er en svært vanlig bivirkning (≥1/10) ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec
  • Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved fortsatt behandling
  • Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres
  • Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
  • Tresiba® i ferdigfylt penn finnes i to styrker. Tresiba® 100 enheter/ml (1-80 enheter i hver dosering) og Tresiba® 200 enheter/ml (2-160 enheter i hver dosering). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
  • Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Parcel Sandbox

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
ALDER

Ungdom/barn fra 1 år
Eldre (≥65 år)

Måling av glukose må intensiveres hos eldre, og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år

Ingen klinisk erfaring

  Kan benyttes uten dosejustering
NYREFUNKSJON

Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt

   
HJERTESVIKT

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

  Kan benyttes uten dosejustering
LEVERFUNKSJON

Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

3. Tresiba® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 12.11.2018)

4. http://felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 23.10.2019)

5. Tresiba® SPC, avsnitt 4.4 (sist oppdatert 12.11.2018)

6. Tresiba® SPC, avsnitt 4.6 (sist oppdatert 12.11.2018)

7. Tresiba® SPC, avsnitt 4.8 (sist oppdatert 12.11.2018