Basalinsulin til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år1*

Tresiba® (insulin degludec) er tilgjengelig som ferdigfylt penn i to styrker. Pennens etikett og pakning er tydelig merket med ”Tresiba® 100 enheter/ml” eller ”Tresiba® 200 enheter/ml”. Tresiba® 100 enheter/ml er også tilgjengelig i ampuller til flergangspenn.

Forhåndsgodkjent refusjon  til diabetes type 1 og diabetes type 2 

Refusjonsberettiget bruk:2

Behandling av diabetes mellitus

 

Refusjonskode
IPC   Vilkår nr.
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244

 

ICD

 

 

Vilkår nr. 

E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244
Vilkår
180

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:

– hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken

– store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet
244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Til behandling av diabetes type 1:

Tresiba® kombineres med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd.3

 

Til behandling av diabetes type 2:

Tresiba® kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin.3

* Det er ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemiddelet hos barn under 1 år

** Det er ingen klinisk erfaring med fleksibilitet i doseringstidspunktet hos barn og ungdom

# HR 0,60 [95% Kl 0,48; 0,76], p<0,001

† Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene

 

Referanser:

1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)

2. http://felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 23.10.2019)

3. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

4. Tresiba® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 12.11.2018)

5. Marso, SP, McGuire DK, Zinman B et.al. Efficacy and safety of degludec vs glargine in type 2. N Engl J Med. 2017 Aug 24;377(8):723-732