Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Utvalgte bivirkninger1
Gastrointestinale

Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diare (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 til <1/10).

Hypoglykemi

Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales.  

Diabetisk retinopati

Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®. Forsiktighet bør utvises. Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati. 

Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 reseptoragonist ble startet.

Parcel Sandbox

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
ALDER

Ikke nødvendig med dosejustering

Begrenset erfaring hos pasienter ≥ 75 år

Barn/ungdom under 18 år
  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
NYREFUNKSJON

Lett, moderat eller alvorlig nedsatt

Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Terminal nyresykdom

(eGFR <15- og behov for dialyse/transplantasjon)

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
HJERTESVIKT NYHA klasse I-III NYHA klasse IV
  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
LEVERFUNKSJON

Mild, moderat og alvorlig nedsatt

Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

 

 

Ozempic® skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Ozempic® er ikke et erstatningspreparat for insulin.Referanse:

1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)