Ozempic® indikasjoner1

Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 

  • Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. 
  • I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.

For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.

 

Refusjonskode
IPC   Vilkår nr.
T90 Diabetes type 2 232
ICD   Vilkår nr.
E11 Diabetes mellitus type 2 232
Vilkår
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Ozempic® i tillegg til andre legemidler i behandling av diabetes3,4,5

Når Ozempic® gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi.3 I klinisk studie med Ozempic® og basalinsulin ble insulindoser redusert med 20% hos pasienter med HbA1c under 64 mmol/mol for å redusere risikoen for hypoglykemi.4

Samtidig bruk av DPP-4 hemmere anbefales ikke. Kombinasjon med DPP4-hemmer og GLP-1 analog gir liten mening, ettersom den blodsukkersenkende effekten via inkretinsystemet tas ut med GLP-1-analog alene.5

 

 

Referanser:

1. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 18.10.2018)

2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (Lest 23.10.2019)

3. Ozempic® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018)

4. Rodbard HW, Lingvay I, Reed J et al. Semaglutide Added to Basal Insulin in Type 2 Diabetes (SUSTAIN 5): A Randomized, Controlled Trial.  J Clin Endocrinol Metab. 2018 Jun 1;103(6):2291-2301

5. Nasjonal faglig retningslilnje for diabetes. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmal-ved-diabetes-type-2 (Lest 23.10.2019)