Ozempic® – Ukentlig GLP-1-analog på blå resept til behandling av voksne med diabetes type 2 etter metformin1,3

Ozempic® indikasjoner

 

Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet:

  • Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner.
  • I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende  kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.2 
Ozempic® har vist:
  • Bedre glykemisk kontroll og større vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, Trulicity® og Lantus3* 
  • Reduksjon i alvorlige kardiovaskulære hendelser3**

*Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med Januvia®, Bydureon®, Trulicity® og Lantus®.3

** Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg til standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å nå behandlingsmål. Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert). 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

# Ozempic® er ikke indisert for vekttap

## Relativ risikoreduksjon

† Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.5

‡ Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

 

Referanser:

1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (Lest 01.11.2020)

2. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 30.09.2020)

3. Ozempic® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 30.09.2020)

4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844

5. Ozempic® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020)