Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Utvalgte bivirkninger1
  • Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale (svært vanlige ≥1/10), inkludert kvalme, diaré, forstoppelse og oppkast. De fleste episodene var  milde til moderate og forbigående og avtok innen noen få dager til uker med fortsatt behandling. Unngå væskemangel

  • Gallesten og kolecystitt: Høyere frekvens observert, kan delvis forklares av vektreduksjon

  • Økt hjertefrekvens observert: ≥1/1000 til <1/100 opplever takykardi

  • Pasienter som får Saxenda® i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, kan ha økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea eller insulin.

  • Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1- reseptoragonister

  • Skal ikke brukes under graviditet eller amming

Parcel Sandbox

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Kan benyttes uten dosejustering

Anbefales ikke til eldre (≥75 år) eller barn/ungdom under 18 år

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Nyrefunksjon Kan benyttes uten dosejustering til pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon (Kreatininclearance ≥ 30 ml/min)

Anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt eller terminal nyresykdom

Parcel Sandbox

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Hjertesvikt Kan benyttes uten dosejustering til pasienter med hjertesvikt NYHA klasse I-III

Anbefales ikke til pasienter med hjertesvikt NYHA klasse IV

Parcel Sandbox

  Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Leverfunksjon Kan benyttes uten dosejustering til pasienter med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet

Anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon

Sikkerhet og effekt av Saxenda® er ikke fastslått hos pasienter som er behandlet med andre preparater for vektkontroll, eller har fedme sekundært til endokrinologiske sykdommer eller spiseforstyrrelser eller som behandles med legemidler som kan gi vektøkning, bruk anbefales derfor ikke. Erfaring er begrenset hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese, bruk anbefales derfor ikke. Dersom pasienten har eksisterende diabetes type 2 anbefales ikke Saxenda® i kombinasjon med DPP-4 hemmer eller GLP-1 analog.

Referanse:

  1. Saxenda® SPC avsnitt 4,2, 4.4, 4.6 og 4.8 (sist oppdatert 09.12.2019)